سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هیــــس دیگِه حِسِت نیست

تـــکــیــه بـــده...امـــا،بــه شـانــه هـایــى کـه اگــرخـوابــتــ بــرد سـرتــــ رازمـین نـگـذارد

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگپایان خواهم داد...

مــ♥ـن تکـــرار نمیشوم
ولــــــی...
یـــــک روز می رسد...
یک مـــــلافه ی سفـــــید پــــــــــایان مـــــی دهد...
به مـــــ♥ـــــن...
به شیـــــطنت هایم...
به بازیـــــگوشی هـــــایم...
به خـــــــ♥ـــنده های بلـــــندم...
روزی که هـــــمه با دیـــــدن عکـــ♥ــسم بغـــــض می کنند و می گویند:
دیــــــــــوانه دلـــــــ♥ـــمان برای شـــــوخی هـــــایت تنـــ♥ــگ شددوشنبه 94/10/28 ساعت 1:35 عصر توسط 2asd نظر

I,m GiRlE

وَّقٌتّّیّ? نّارّاّحّتَّمــّ

?وَّقّّتّیّ?دِّلَّّم شِّک‍َّسّتّهــّ ?

وَّقّتّیّ? دّاّغّوّنَّمـ ّ

?وَّقّتّیّ? اّیّنّ بُّغّضِّ لّعّنّتّیّ ?دّاّرّه‍ّ?خّفّـمّ مّیّکّنّهـّ?

?نِّمیّتّّونّمّ اَّزّ خّوّنّــهّ بِّّزَنَّمّ بّیّرّوّنّ چّوّن دُختَــــرم


یکشنبه 94/10/27 ساعت 3:51 عصر توسط 2asd نظر

دنیای من

تو که گفتی

نقاش نیستی

پس چرا به تو فکر می کنم،

دنیایم

رنگـــــــــی می شودشنبه 94/10/26 ساعت 1:15 عصر توسط 2asd نظر

قاصدک

تنها مسافری که دلم بازگشتش را نمیخواهد

قاصدک ایست که آرزوی آمدن تو را در آن دمیدم …

“تو” برگرد…

قاصدک را چشمی در راه نیست…

تو را من چشم در راهم…


 


شنبه 94/10/26 ساعت 1:5 عصر توسط 2asd نظر

رُو?ا


بعضے ها رُو باید اَز تو رُویاتْ بــِکشے بیرونْ و
مُحکمْ بَغَلِشْ کنے،
بَعد آروم دَرِ گوشِش بــِگے :
آخِــہ تُو چــِرا واقِعے نیستے لامَّصَبـْ . . . ؟


جمعه 94/10/25 ساعت 8:17 صبح توسط 2asd نظر

جنگجو

مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی نیستم

اَمــا

تـــــــو هَـــدف با ارزشــے واسه جَــــنگــــیدن هســـتـےپنج شنبه 94/10/24 ساعت 7:25 عصر توسط 2asd نظر

2ara.جنون.2ara

دلم تنگ است برای کسی که نمی داند...
نمی داند که بی او به دشت جنون می رود دلم...
می دانم که اگر نزدیکش شوم، دور خواهد شد....
پس بگذار که نداند بی او تنهایم...
دور میمانم که نزدیک بماند...پنج شنبه 94/10/24 ساعت 5:4 عصر توسط 2asd نظر

دلتنگ

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها
حسرت ها را می شمارم
و باختن ها
وصدای شکستن را
نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم
وکدام خواهش را نشنیدم
وبه کدام دلتنگی خندیدم
که چنین دلتنگــــــــــــــــمپنج شنبه 94/10/24 ساعت 4:58 عصر توسط 2asd نظر

باهم بودن

 مـــن بـرای تنـهــــــا نبـودن، آدم هـای زیـادی دوروبـرم دارم ...
آن چــــیزی کـه نـدارم
کـســـی " بـرای بـا هـــــــم بــودن " اسـتــــــــــ ...پنج شنبه 94/10/24 ساعت 4:49 عصر توسط 2asd نظر

YOU ARE MY WORLD

!"بـے رحمانه ترین"

"خیــــــــــــــــــــــانت"?!

"این" است

که...

"وارد"

"زنـــــــــــــــــــــــدگے"

"کسے" شوے !

"وابســــــــــــــــته اش" کنے !

و...

"بعد"

از "مدتے"

"آنقــــــــــــــــــــــــــــدر"

"زندگیش" را

"خــــــــــــــــــــــالے"

"کنے" که...

یک "عمــــــــــــــــــــــر"

با "خاطراتت"

"بمیرد"!!

هیچ "چیز"

"بدتر" از

"قتـــــــــــــــــــــــــل احســــــــــــــــــــــــــــاس"

"نیست".....

خیلی 

    سخته 

             یکیو 

                به اندازه ی 

                         وجودت 

                              دوست 

                                داشته 

                               باشی 

                                بعدش 

                             با تمام 

                          توانت 

                  بخوای 

      فراموشش 

کنی! . _____________________________

  
پنج شنبه 94/9/5 ساعت 12:52 عصر توسط 2asd نظر

<   <<   6   7   8      >